Przejdź do treści Przejdź do nawigacji

aktualności

Nagrywamy trzeci spektakl w historii Teatru

24.02.2020

Nagrywamy trzeci spektakl w historii Teatru

„Widnokrąg” na podstawie powieści Wiesława Myśliwskiego w adaptacji Radosława Paczochy w reżyserii Michała Kotańskiego zostanie zarejestrowany dla TVP Kultura w sobotę 29 lutego.

To trzeci spektakl Teatru, który uchwycą kamery ogólnopolskiej stacji telewizyjnej po „Samotności pól bawełnianych” Bernarda-Marie Koltèsa w reżyserii Radosława Rychcika oraz „Dziejach grzechu” Stefana Żeromskiego w adaptacji Radosława Paczochy w reżyserii Michała Kotańskiego.

„Dzieje grzechu” osiągnęły jeden z najwyższych wyników oglądalności premier teatralnych TVP Kultura –  82 213 widzów. Jak będzie z „Widnokręgiem”? Przekonamy się już wkrótce.

Nagranie spektaklu na antenie TVP Kultura zostanie wyemitowane 24 marca o godzinie 18.00. Równolegle będzie prowadzona transmisja w TVP VOD. Po publikacji nagranie będzie można także odnaleźć na stronie Teatru Telewizji: www.teatrtv.vod.tvp.pl

„Widnokrąg” miał premierę 6 stycznia 2019 roku, równo 140 lat od pierwszego przedstawienia w naszym Teatrze. Jest epicką opowieścią o tym, jak na postrzeganie świata przez jednostkę wpływa pamięć, która kształtuje jej tożsamość.

Uwaga! Prosimy o punktualne przybywanie na spektakl 29 lutego o 18.00. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone.

KOMUNIKAT

Zasiadając na widowni Dużej Sceny Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach 29 lutego od godziny 18.00 biorą Państwo udział w nagraniu dla Teatru Telewizji spektaklu „Widnokrąg” w reżyserii Michała Kotańskiego, które zostanie wyemitowane na antenie TVP Kultura. Jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w nieograniczonym czasie i przestrzeni w w. wym. Audycji, która będzie eksploatowana na następujących polach eksploatacji (w trybie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. Zm.)

1) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

2) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

3) wyświetlanie, najem, publiczne odtwarzanie włącznie z miejscami dostępnymi za opłatą wstępu;

4) prawo obrotu w kraju i za granicą;

5) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których audycję utrwalono;

6) nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, za pośrednictwem satelity – także wybranych fragmentów, w tym także simulcasting lub webcasting;

7) wprowadzanie do sieci multimedialnych;

8) wykorzystanie fragmentów do celów promocyjnych lub reklamy Audycji lub Telewizji;

9) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

wszystkie (pkt. 1-9) w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów.

Wizerunek może być wykorzystany w celach promocyjnych Audycji, w tym w przedstawionych artykułach sponsorowanych i zamieszczony na stronach internetowych związanych z audycją (projektem).

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa (TVP). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie i realizacja niniejszej umowy. Powyższe dane osobowe przetwarzane będą również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – obowiązek wynikający z przepisów rachunkowo-podatkowych. Celem przetwarzania danych jest zawarcie i realizacja niniejszej umowy. Dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy z Telewizją Polską S.A. oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczególnych. Okresy te mogą zostać przedłużone w przypadku potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w sytuacjach ściśle określonych w RODO. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem rodo@tvp.pl, a także pocztą tradycyjną pod adresem Telewizja Polska S.A. ul. J. P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa, z dopiskiem „do Inspektora Ochrony Danych”. Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów związanych z zawarciem i realizacją umowy. Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu ani zautomatyzowanemu przetwarzaniu. Telewizja Polska S.A. nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z zastrzeżeniem, że jeżeli przekazanie takie okaże się konieczne dla realizacji niniejszej umowy, może mieć miejsce wyłącznie z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń wskazanych w art. 46 RODO. Odbiorcami danych osobowych mogą być: organy administracji publicznej, jeżeli obowiązek udostępnienia danych wynika z obowiązujących przepisów prawa, podmioty świadczące usługi prawne na rzecz TVP oraz inne podmioty świadczące usługi na zlecenie TVP w zakresie oraz celu zgodnym z niniejszą umową.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Teatr im. Stefana eromskiego w Kielcach jest jednostk organizacyjn Samorzdu Wojewdztwa witokrzyskiego wspprowadzon przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.