Regulamin 6. Konkursu Artystycznego

Napisz do nas o nas

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu „Napisz do nas o nas” jest Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego. Współorganizatorami są: Teatr im. S. Żeromskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego.
 2. Organizatorzy ogłaszają Konkurs Artystyczny „Napisz do nas o nas”, zwany dalej Konkursem.
 3. Konkurs jest integralną częścią projektu „Realizacja zadania publicznego
  w dziedzinie edukacji”, realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego /Stowarzyszenie LOŻA3/.
 4. Do Konkursu mogą zostać nadesłane prace literackie, plastyczne lub audiowizualne, które nie były wcześniej publikowane.
 5. Organizatorzy przyznają następujące nagrody w konkursie: nagrodę główną za pierwsze miejsce w formie wynagrodzenia finansowego w kwocie 1.500 złotych, nagrodę drugą w kwocie 1.000 zł. i nagrodę trzecią w kwocie 500 zł. Ponadto, najlepsza praca literackai najlepsza praca plastyczna zostaną opublikowane
  w kieleckim magazynie kulturalnymPROJEKTOR.
 1. Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród.
 2. Za datę rozpoczęcia Konkursu uznaje się dzień 1 marca 2021 roku.
 1. Termin nadsyłania prac mija 30 listopada 2021 roku - decyduje data dostarczenia do Organizatora.
 2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 22 grudnia 2021 roku.
 3. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w Teatrze im. Stefana Żeromskiego.

Cele konkursu

 1. Cele Konkursu:

- rozwijanie zainteresowań młodzieży szkół średnich i akademickich, szeroko pojętą sztuką teatralną oraz twórczością literacką i plastyczną,

- doskonalenie umiejętności wypowiadania się na interesujące młodzież zagadnienia, dawanie szans ich twórczego rozwoju oraz sprzyjanie odkrywaniu ich własnych zdolności i pasji, 

- aktywizacja młodzieży i jej włączanie w życie kulturalne,

- zachęcenie miłośników Teatru do zaprezentowania własnych umiejętności,

- popularyzowanie wiedzy dotyczącej tematyki teatralnej,- rozwijanie wrażliwości, wyobraźni, kreatywności,

- aktywizacja środowiska mieszkańców Kielc i regionu świętokrzyskiego,

- promocja Teatru im. Stefana Żeromskiego,- 

- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Warunki przystąpienia do Konkursu

 1. Konkurs dotyczy wrażeń ze spektakli będących w aktualnym repertuarze Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.
 1. Konkurs ma charakter otwarty dla młodzieży szkół średnich i akademickich uczącej się w placówkach na terenie województwa świętokrzyskiego z wyłączeniem Organizatorów i Jury oraz członków ich rodzin.
 2. Na Konkurs można zgłosić niepublikowane dotychczas: opowiadania, eseje, reportaże, recenzje, rozprawki, hasła reklamowe, filmy reklamowe, etiudy filmowe, plakaty, grafiki, kolaże itp., które stanowią spójną całość.
 3. Prace muszą być oryginalne i wykonane indywidualnie. Prace filmowe mogą być zespołowe.
 4. Jedna osoba/zespół może zgłosić na Konkurs jedną pracę w danej kategorii.
 5. Zgłoszenia do Konkursu można dokonać przesyłając pracę drogą pocztową lub dostarczyć osobiście do siedziby Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach pod adresem: Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego ul.Ściegiennego 2, 25-033 Kielce 
 6. Zgłoszone prace zostaną opatrzone numerem katalogowym, tak aby Członkowie Komisji Konkursowej nie znali danych personalnych ich autorów.

Praca konkursowa musi być dostarczona wraz z oświadczeniemsporządzonym według wzorustanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Konkursu. Można je będzie pobraćm.in. bezpośrednio ze strony www.teatrzeromskiego.pl/partnerzy/stowarzyszenie lub też w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego adres siedziby tymczasowej ul. Ściegiennego 2 / wejście od ulicy Legionów / 25-033 Kielce 

Wyłonienie laureatów i osób wyróżnionych

 1. Prace oceni Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego w porozumieniu z Dyrektorem Teatru.
 2. W Komisji Konkursowej zasiądzie 5-7 osób.
 3. Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z pracami nadesłanymi do Konkursu, wyłoniLaureatów i osoby wyróżnione.
 4. Komisja Konkursowa zobowiązana jest do zachowania poufności oraz bezstronności podczas oceny poszczególnych prac.
 5. Prace oceniane będą pod względem ich atrakcyjności, wartości artystycznych, znajomości Teatru im. Stefana Żeromskiego oraz oryginalności. Wszystkie prace oceniane będą w jednejwspólnej kategorii.
 6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 7. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej drogą mailową lub telefoniczną. 

Prawa autorskie i postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy nie będą zwracać nadesłanych prac.
 2. Informacji o konkursie udziela Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru im. StefanaŻeromskiegotel.:41/344-75-00, adres mailowy: jadwiga.nadgrodkiewicz@teatrzeromskiego.pl
 3. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z pełną akceptacją Regulaminu przez UczestnikaKonkursu.
 4. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba która zgłosiła pracę do konkursu bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność, zwalniając Organizatorów od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 5. Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanieprzesłanej pracy do promocji Konkursu i Organizatorów oraz do jej publikacjiw całości i we fragmentach, bez ograniczeń czasowych i terytorialnychi bez dodatkowego wynagrodzenia dla autora.
 6. Wszelkie koszty związane z udziałem w Konkursie, uczestnicy pokrywająwe własnym zakresie.
 7. Nadzór nad prawidłowym i zgodnym z Regulaminem przebiegiem Konkursu,czynnościami wyłaniania laureatów oraz wydawania nagród prowadzić będzie Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach wraz
  z przedstawicielem Jury.
 8. Organizatorzy mogą przedłużyć termin rozstrzygnięcia lub zakończyć Konkursbez wyboru jakiegokolwiek laureata po publicznym ogłoszeniu przyczyny.
 9. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 10. W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub w wypadkukonieczności interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygnięcienależy do wyłącznej kompetencji Organizatorów.
 11. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowejwww.teatrzeromskiego.pl/partnerzy/stowarzyszenie