RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA art. 13 RODO

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO)

Jaki jest cel wprowadzenia RODO

RODO stawia sobie dwa główne cele:

 • realizację podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych,
 • uregulowanie zasad i umożliwienie swobodnego przepływu danych osobowych w UE w taki sposób, by ochrona praw jednostki nie stała temu na przeszkodzie.

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe jest Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach ul.  Sienkiewicza 32 25 – 507 Kielce Regon  000279404

Inspektor Ochrony Danych w Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach i jak się z nim kontaktować

Administrator Danych Osobowych powołuje Inspektora Ochrony Danych w celu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych w Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach Przepisy art. 37, 38 i 39  RODO określają zasady powołania IOD, jego status oraz zadania i obowiązki.

Jest to osoba, z którą możesz się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych.

Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@teatrzeromskiego.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
ul.  Sienkiewicza 32 25 – 507 Kielce

 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • realizacji zadań statutowych  Teatrze im. S. Żeromskiego w Kielcach,
 • promocyjnych,
 • edukacyjnych,
 • związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;
 • związanych z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
 • związanych z ochroną Pani/Pana interesów,
 • związanych z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym,
 • subskrypcji Newslettera,
 • zapewnienia bezpieczeństwa (monitoring wizyjny).

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

 • podmioty uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 • osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych,
 • podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską,
 • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, wysłkę Newslettera.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

 • niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,
 • w przypadku organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, warsztatach i zajęciach edukacyjnych, w których Pani/Pan może wziąć udział – będziemy przetwarzać Pani/Pana dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród,
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Teatr im. S. Żeromskiego w Kielcach zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
 • Administrator może przechowywać dane osobowe dłużej, ale stanie się tak wyłącznie z uzasadnionych powodów, jeżeli prawo zezwala na takie przechowywanie.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych zgodnie z art. 15 rozporządzenia, oraz prawo ich sprostowania zgodnie z art. 16 rozporządzenia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 17 i 18 rozporządzenia, prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 rozporządzenia, prawo wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 rozporządzenia,

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej wykonanych czynności przetwarzania.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Wnioski w sprawie realizacji Pani/Pana praw dotyczących danych osobowych można składać:

osobiście w siedzibie Teatrze im. Stefana Żeromskiego w Kielcach elektronicznie na adres e-mail iod@teatrzeromskiego.pl listownie na adres siedziby Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
We wniosku proszę napisać, czego Pani/Pan od nas żąda (np. „Żądam dostępu do …”) oraz proszę podać dane, na podstawie których będziemy mogli Panią/Pana zidentyfikować (imię, nazwisko i PESEL).